การฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยขั้นต้น และอพยบหนีไฟ ประจำปี 2565


บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร การระงับอัคคีภัยขั้นต้น และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

   เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในการระงับ   อัคคีภัยขั้นต้น ความปลอดภัยและการลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับกฏหมายจึงจัดให้มีการฝึกซ้อม
ฝึกอบรมให้แก่พนักงานทุกปี และสำหรับปี 2565 นี้ บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสถานีดับเพลิงบางแค มาสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ข้อควรระวัง การช่วยเหลือชีวิต
ผู้ประสบภัย การซ้อมวิ่งอพยพ หนีไฟให้แก่พนักงาน การเตรียมพร้อมหากเกิดสถานการณ์จริง