การฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยขั้นต้น และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566


บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร การระงับอัคคีภัยขั้นต้น และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 

 เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการระงับอัคคีภัยขั้นต้น ความปลอดภัยและการลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับกฏหมายจึงจัดให้มีการฝึกซ้อมฝึกอบรมให้แก่พนักงานทุกปี และสำหรับปี 2566 นี้ บริษัทฯได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอ้อมน้อย มาสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ข้อควรระวัง การช่วยเหลือชีวิต ผู้ประสบภัย
การซ้อมวิ่งอพยพ
หนีไฟให้เเก่พนักงาน การเตรียมพร้อมหากเกิดสถานการณ์จริง