การฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการป้องกันข้อผิดพลาดด้วย POKA YOKE


บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการป้องกันข้อผิดพลาดด้วย POKA YOKE

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยการนำแนวคิดและหลักการของระบบ POKA YOKE มาปรับใช้ในกระบวนการทำงานต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก
อาจารย์ลือชัย ศรสุวรรณ วิทยากรจากสถาบันเอเชียเทรนนิ่ง มาให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา