การรับมือสถานการณ์ COVID-19

ความปลอดภัยของพนักงาน

พนักงานต้องมีความปลอดภัย และปลอดจากการติดเชื้อ COVID-19 บุคลากรทุกคนเปรียบเสมือนคนในครอบครัว การดูแลให้ปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดีจึงถือเป็นภาระกิจสำคัญ และปฏิบัติอย่างจริงจัง มาโดยตลอด ในท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 นี้ บริษัทฯ ได้ออกมาตรการอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน เพื่อดูแลและสร้างความมั่นใจแก่พนักงาน ประกอบด้วย
1. การแต่งตั้งคณะทำงาน ภายใต้การกำกับของกรรมการผู้จัดการ ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19 เพื่อติดตามสถานการณ์
มาตรการ Bubble and Seal สำหรับพนักงานโรงงาน เพื่อป้องกันการติดเชื้ออย่างเข้มงวด โดยเฉพาะพนักงานที่อยู่ใน Seal มีการจัดเตรียมสถานที่รับประทานอาหาร อย่างปลอดภัย เว้นระยะห่าง มีฉากกั้นระหว่างกัน และจัดเตรียมสถานที่พักไว้ ในกรณีที่พนักงานไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ มีรถรับส่งโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันความเสี่ยง
2. เข้มงวดเรื่องการรักษาความสะอาดในพื้นที่ทำงาน
3. ให้พนักงานสำนักงาน Work from home โดยแบ่งทีมสลับกันมาทำงาน เพื่อลดความแออัดภายในสำนักงาน
4. ติดตามสุขภาพของพนักงานทั้งองค์กร และติดตามการรับวัคซีน สามารถบริหารจัดการ ควบคุมการติดเชื้อ COVID-19 ใน พนักงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. บริษัทฯ มีมาตรการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เชิงรุก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
6. สร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวัคซีนให้แก่พนักงานภายในองค์กร