เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปี 2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการนี้ ดร.เชาว์ โพธิ์ศิริสุข เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561