การฝึกอบรม หลักสูตร การขับรถยกอย่างปลอดภัยและถูกวิธี ปี 2560

เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานที่ทำงานเกี่ยวช้องกับการใช้รถยก หรือรถ Forklift ให้มีประสิทธิภาพ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ให้มีการจัดฝึกอบรมเพื่อยกระดับฝีมือแรงงานของพนักงาน ในวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ได้เชิญ อาจารย์วิเชษฐ แย้มชุติ มาบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานที่บริษัทฯ มีการบรรยายทั้งภาคทฤษฎี และการฝึกภาคปฏิับติ ตลอดจนการทดสอบพนักงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายเกี่ยวกับพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้รถยก
Visitors: 169,188