การฝึกอบรม หลักสูตร ทักษะหัวหน้างาน ปี 2560

บริษัท สามมิตรโอโตพาร็์ท จำกัด ได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตร ทักษะหัวหน้างาน ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 และหัวข้อเรื่อง การพัฒนาผู้นำในฐานะโคัช ในวันที่ 8 เมษายน 2560 โดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับหลักการเป็นหัวหน้างาน การบริาหรจัดการงานและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารและสอนงานด้วยหลักของการเป็นโค้ช กระบวนการโค้ชที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วีรพันธ์ เกษสังข์ จากสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง มาเป็นวิทยากรและโค้ชให้ความรุ้แก่ผู้เข้าอบรมด้วยเทคนิคทฤษฎีและการแสดงบทบาทสมมติเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเห็นภาพสะท้อนของหลักการบริหารงานอย่างแท้จริง
Visitors: 169,208