ค่านิยม และนโยบายคุณภาพ

ค่านิยม 
1. มุ่งเน้นลูกค้า 
2. นำความรู้ใหม่ที่มีประโยชน์มาปรับใช้กับองค์กร เพื่อมุ่งเน้น สู่การปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง 
3. ให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน 
4. มีความซื่อสัตย์ 
5. ทำงานเป็นทีม และรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น
นโยบายคุณภาพ
1. มุ่งมั่นสร้างสิ่งที่ดี มีคุณภาพเพื่อประโยชน์การใช้งานของลูกค้า
2. พนักงานทุกคน มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของบริษัท ฯ 
3. สินค้าทุกตัว ต้องเป็นหนึ่ง ในตลาดภายในประเทศและพร้อมที่จะสามารถแข่งขันสู่ตลาดโลกได้ 
4. สร้างสรรค์ คุณประโยชน์ให้แก่สังคม 
5.พัฒนาคุณภาพของสินค้า บริการและความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
 
Visitors: 175,867