การฝึกอบรม หลักสูตร กลยุทธ์เจาะลึกการตลาด วิเคราะห์การขาย สู่ชัยชนะ ปี 2560

เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถสอดคล้องกับกระแสเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์เจาะลึกการตลาด วิเคราะห์การขาย สู่ชัยชนะ สำหรับผู้แทนขาย นักการตลาด และผู้ที่เกี่ยวข้องให้เรียนรู้กลยุทธ์ด้านการตลาด ยคุ 4.0 เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อัครพงศ์ ผ่องสุวรรณ วิทยากรที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการขายชั้นสูง กลยุทธ์การตลาดและการพัฒนาธุรกิจ จากสถาบันฝึกอบรม Vickk Training เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา
Visitors: 169,208