ฝึกอบรม หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน เมื่อวันที่ 19 - 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน หน้าที่และบทบาท ความรับผิดชอบในฐานะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน โดยได้รับเกียรติจาก วิทยกรผู้มากด้วยฝีมือการสอนและประสบการณ์ ได้แก่ อาจารย์เหม บุญพรหมอ่อน และ อาจารย์ชัยยนต์ เจียมจิตพานิช จากสมาคมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
Visitors: 169,195