การฝึกอบรม หลักสูตร การควบคุมคุณภาพเชิงปฎิบัติ ปี 2559

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้จัดให้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมคุณภาพเชิงปฏิบัติ ในวันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้และความเข้าใจแนวทางของการควบคุมคุณภาพ และเทคนิคต่างๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ ใช้กับระบบงานควบคุมคุณภาพในกระบวนการทำงานจริงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้รับเกียรติจาก คุณเกียรติขจร โฆมานะสิน วิทยากรที่ปรึกษาด้านบริหารการผลิต จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
Visitors: 169,210