การฝึกอบรม หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร ปี 2560

เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้บริหารในการบริหารองค์กรด้วยกลยุทธ์วิธีต่างๆ ที่จะส่งผลประโยชน์ที่ดีต่อองค์กร บริษัทฯ ได้มีการจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหารหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร ซึ่งในยุคปัจจุบันความเสี่ยงด้านต่างๆ นับวันจะยิ่งวิกฤติขึ้น ดังนั้นหากผู้บริหารเพิ่มทักษะ ความรู้ เพื่อนำมาเป็นแนวทางวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้จะทำให้องค์กรสามารถรับมือกับความท้าทายของความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมหลักสูตรนี้ จัดขึ้นวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กุลชุดา ดิษยบุตร วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืนจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และยังเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน
Visitors: 169,208