กิจกรรม Walk Rally ประจำปี 2561

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้จัดกิจกรรมการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ (Team Building) ภายใต้แนวคิด Walk Rally 2018
: เสริมสร้างความสัมพันธ์ สานพลังสู่ความสำเร็จ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ต่อตนเอง และองค์กร
เสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมทั้งฝึกทักษะการบริหารงาน การประสานงาน การสร้างภาวะผู้นำ ตลอดจน
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
สำหรับกิจกรรม Walk Rally ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้มากฝีมือ ผศ.เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ ที่บรรยายได้อย่างถึงใจ
มีทั้งสาระและความสนุกสนานเต้มพิกัด กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นที่บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สมุทรสงคราม ในวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

Visitors: 169,208