การฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงงานและเพิ่มผลผลิต ปี 2561

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเพิ่มผลผลิตแก่องค์กรให้ดียิ่งๆ ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ จึงได้มีการจัด
ฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหารและพนักงานหลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงงานและเพิ่มผลผลิต มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ที่ได้รับ
มาพัฒนาทักษะและยกระดับฝีมือที่มีอยู่ให้มีศักยภาพสูงขึ้นกว่าเดิม

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้ จัดขึ้นวันที่ 22-23 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วศ. ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และคณะอนุกรรมการสาขาวิชาวิศวอุตสาหการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มาให้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้
Visitors: 169,195