โครงการ สนับสนุนของขวัญในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

บริษัทสามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนของขวัญ ประจำปี 2562 จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1.เทศบาลนครอ้อมน้อย 2.โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ซึ่งสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงบทบาทของตัวเอง ได้กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็ก ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป

Visitors: 169,189