การฝึกอบรม หลักสูตร จิตสำนึกในการเพิ่มผลผลิต (PRODUCTIVITY MINDSET) ปี 2562

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร จิตสำนึกในการเพิ่มผลผลิต (Productivity Mindset)
เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เกียรติขจร โฆมานะสิน วิทยากรที่ปรึกษาสถาบันพีพีเทรนนิ่ง มาให้ความรู้แนะนำแนวคิดแนวทาง
ให้แก่พนักงาน ในวันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
Visitors: 169,208