การฝึกอบรม หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร และการแก้ไขปัญหา เพื่อความสำเร็จขององค์กร ปี 2562

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรม หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร และการแก้ไขปัญหา เพื่อความสำเร็จขององค์กร โดยให้มีการทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารเอง และกับผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง การร่วมกันแก้ไขปัญหางาน และการสื่อสารเชิงบวกจึงเป็นตัวแปรสำคัญที่จะนำไปสู่การอยู่ร่วมภายใต้ค่านิยมขององค์กรที่ทุกคนต้องปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่ความสัมฤทธิ์ผลสูงสุดขององค์กร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรมืออาชีพด้านการสร้างทีม โค้ชเอ คุณณัฐภณ วุฒิกานากร จาก Super A Teambuilding ที่สามารถถ่ายทอดแนวคิดและเทคนิคการทำงานร่วมกันอย่างเกิดผลให้กับพนักงานได้อย่างดี ในวันเสาร์ ที่ 3 สิงหาาคม 2562 ที่ผ่านมา
Visitors: 184,063