การฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยขั้นต้น และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร การระงับอัคคีภัยขั้นต้น และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 

 
เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการระงับอัคคีภัยขั้นต้น ความปลอดภัยและการลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับกฏหมายจึงจัดให้มีการฝึกซ้อมฝึกอบรมให้แก่พนักงานทุกปี 
และสำหรับปี 2566 นี้
 
บริษัทฯได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอ้อมน้อย มาสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ข้อควรระวัง การช่วยเหลือชีวิต ผู้ประสบภัย การซ้อมวิ่งอพยพหนีไฟให้เเก่พนักงาน การเตรียมพร้อมหากเกิดสถานการณ์จริง
Visitors: 175,867