28-3-66 แหนบรถบรรทุก สามมิตร


แหนบรถบรรทุก สามมิตร

แหนบคุณภาพ มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)