รางวัลที่ได้รับ

 

 

 

 


ปี พ.ศ.2532 
ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ผลิตภัณฑ์แหนบ
 
ปี พ.ศ.2543 
ผลิตภัณฑ์แหนบได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 1994 จากสถาบัน UL ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
ปี พ.ศ.2543 
ผลิตภัณฑ์แหนบได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 1994 จากสถาบัน UL ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
ปี พ.ศ.2545 
ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ผลิตภัณฑ์จานไถขนาดเล็ก
 
ปี พ.ศ.2547 
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/TS 16949 : 2002 ผลิตภัณฑ์แหนบ และใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ผลิตภัณฑ์จานไถขนาดใหญ่
 
ปี พ.ศ.2548 
ผลิตภัณฑ์แหนบได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 จากสถาบัน UL ระเทศสหรัฐอเมริกา และใบรับรอง มาตรฐานฝีมือแรงงานไทย ระดับพื้นฐาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 
ปี พ.ศ.2555 
ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (URS)
 
ปี พ.ศ.2561 
ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (URS)
 
ปี พ.ศ.2563 
ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ผลิตภัณฑ์แหนบ