การฝึกอบรม หลักสูตร ทักษะหัวหน้างาน ปี 2560

จากการที่บริษัท สามมิตรโอโตพาร็์ท จำกัด ได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตร ทักษะหัวหน้างาน มาแล้ว 2 ครั้ง และสำหรับคร้ังนี้ เป็นการอบรมต่อเนื่องครั้งที่ 3 โดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยวกับการเป็นผู้บริหารในฐานะผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งหลักการแล้วผู้บริหารควรทราบถึงหลักการพัฒนาบุคลากร กฎหมายแรงงาน รวมถึงเงื่อนไขกฎระะเบียบที่สำคัญที่จะส่งผลต่อวินัยการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ในวันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร จากสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ แบบ HR for Non-HRเพื่อให้หัวหน้างานตระหนักถึงความจำเป็นของบริหาร การบังคับบัญชา และการเป็นผู้ให้้คำปรึกษาให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างถูกต้อง
Visitors: 184,063