โครงการ SMA ร่วมใจส่งความห่วงใยสู่ทหาร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2559

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2559 โดยมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่เหล่าทหาร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง รวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานรู้ถึงการแบ่งปันเพื่อสังคม ทั้งนี้ โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ, มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ (มยส.) มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ และการไปรษณีย์ไทย ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจให้กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
Visitors: 151,544