การฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าคงคลังสู่ประสิทธิภาพสูงสุด ปี 2562

บรัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าคงคลังสู่ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน รวมถึงความรู้และเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการจัดการคลังสินค้ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ดร.คงศักดิ์ ล้อเลิศรัตนะ จากสถาบันวิคค์ เทรนนิ่ง มาถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ให้แก่พนักงาน ในวันเสาร์ ที่ 10 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
Visitors: 175,867