การฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยขั้นต้น และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

บรัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร การระงับอัคคีภัยขั้นต้น และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในการระงับอัคคีภัยขั้นต้น ความปลอดภัยและการลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย รวมถึงเพื่อให้สอดคลัองกับกฎหมายจึงจัดให้มีการฝึกซ้อมฝึกอบรมให้แก่พนักงานทุกปี และสำหรับปี 2563 นี้

บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสถานีดับเพลิงบางแค มาสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ข้อควรระวัง การช่วยเหลือชีวิต ผู้ประสบภัย การซ้อมวิ่งอพยพหนีไฟให้แก่พนักงาน การเตรียมพร้อมหากเกิดสถานการณ์จริง
Visitors: 175,868