การฝึกอบรม หลักสูตร การประเมินศักยภาพของพนักงานด้วยเทคนิค Skill Matrix ปี 2563

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรมภายใน หลักสูตร การประเมินศักยภาพของพนักงานด้วยเทคนิค Skill Matrix ให้แก่ผู้บริหารเพื่อทบทวนความรู้และเพิ่มทักษะในหลักการของประเมินศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม

บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากร อ.ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์ จาก สถาบันฝึกอบรม Wisdom Max Center มาถ่ายทอดความรู้และเพิ่มความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าอบรบ ในวันเสาร์ ที่ 5 กุมภาพันธุ์ 2563 ที่ผ่านมา
Visitors: 175,867